Gerekçe

5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu‘nun üyelikler ilgili 17.maddesine göre tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler faaliyet konuları ile ilgili altbirliğe üye olmak zorundadır.
Konuya ilişkin yasa maddesi şöyledir:

Üyelik
MADDE 17 – Tohumculukla ilgili faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler, faaliyet konuları ile ilgili alt birliğe üye olmak zorundadır. Üyelik ile ilgili usul ve esaslar alt birliğin tüzüğünde belirlenir.
Gerçek veya tüzel kişi alt birlik üyeleri, alt birliğe giriş sırasında giriş aidatı ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatı ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, dört katından fazla olamaz. Süresinde ödenmeyen aidatlar alt birlikçe kanunî faizi ile tahsil edilir.”