Fide Üreticileri Alt Birliği Tüzüğü

FİDE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Faaliyet Merkezi, Dayanak ve Birliğin Görevleri

Amaç

Madde 1- (1) Fidecilik sektöründe faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler tarafından oluşan üreticilerin bir araya gelerek; mesleki dayanışma ve mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını sağlamak ve mevzuatla verilen görevleri yerine getirmektir.

 

Ünvanı ve Yönetim Merkezi

Madde 2- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin ünvanı ve yönetim merkezi aşağıda belirtilmiştir. (Bu fıkra; Bakanlığın 25.05.2011 tarih ve B.12.O.TUG.0.02-110.09.02/2726 sayılı yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

a) Alt Birliğin ünvanı: Fide Üreticileri Alt Birliği’dir. Kısa adı: FİDEBİRLİK’dir. (Bu bent Bakanlığın 25.05.2011 tarih ve B.12.O.TUG.0.02-110.09.02/2726 sayılı yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

b) Alt Birliğin faaliyet merkezi Antalya’dır. Faaliyet alanı Ülke genelidir. (Bu bent Bakanlığın 25.05.2011 tarih ve B.12.O.TUG.0.02-110.09.02/2726 sayılı yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

 

Hukuki dayanak

Madde 3- (1) Bu tüzük; 8 Kasım 2006 tarih ve 26340 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin görevleri

Madde 4- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin görevleri şunlardır:

a) Fide üreticilerini bir araya getirmek ve üyeleri arasında iletişim ve dayanışma sağlamak,

b) Üyelerinin ve fidecilik sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, meslekî bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak,

c) Bir meslek etiği oluşturmak, fide üreticilerinin yaşadığı ve yaşaması muhtemel problemlere çözümler üretmek, tarımda zincirin en önemli halkası haline gelen fide üreticiliğini teknik ve hukuki açılardan desteklemek, fide üreticilerinin, fide üreticilerinden ürün alan tüketicilerin ve girdi sağlayanların hak ve menfaatlerinin korunmasına yönelik çalışmalar yapmak,

d) Fideciliğin gelişmesine yönelik her türlü yasal faaliyeti yapmak, içinde yer almak ve bu faaliyeti yapanlarla işbirliği içine girmek, ihtiyaç duyulan laboratuar v.s. gibi tesislerin açılmasını sağlamak veya bu faaliyetlerin içinde olanlarla işbirliğine girmek, ortak projeler üretmek,

e) Tohumculuk sektörüyle ilgili kararların oluşmasına katkı sağlamak üzere öneriler ve raporlar hazırlamak.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Şartları

Üyelik

Madde 5- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği’ne üye olabilmek şartları;

a) Tohumculuk ile ilgili faaliyette bulunan, Fide Üreticileri Alt Birliği’nin faaliyet konularıyla iştigal ettiklerini belirten gerçek veya tüzel kişilerin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından almış oldukları belgeyi ibraz etmek,

b) Fide Üreticileri Alt Birliği aidatını peşin ödemek,

c) Tüzel kişiliklerin en yetkili organlarından almış oldukları karar ve karara ilişkin yetki belgesini ibraz etmek.

 

Üyelikten çıkarılma

Madde 6- (1) Aşağıdaki hallerde üyeler üyelikten çıkarılır;

a) Kanun, Yönetmelik ve tüzükte yer alan hükümleri yerine getirmemek,

b) Fide Üreticileri Alt Birliği kararlarına uymamak,

c) Üyelik aidatlarını ödememek ve birliğe karşı olan taahhütlerini yerine getirmemek,

ç ) Üyelik koşullarında belirtilen konularla iştigal etmemek

(2) Tüzükte gösterilmeyen nedenlerle üyeler üyelikten çıkarılamaz. Üyelikten çıkarılma, Fide Üreticileri Alt Birliği yönetim kurulu kararı ile geçici ihraç şeklinde olur. Üyenin kesin ihracı yapılıncaya kadar bütün hakları devam eder. Çıkarılan üyelerin durumu ilk genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.

 

Üyelik aidatı

Madde 7- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin üyeleri, genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler. İlk genel kurulda belirlenmek üzere, giriş aidatı ile yıllık aidat, on altı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgari ücretin yüzde onundan az, dört katından fazla olamaz. Giriş aidatının alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınamaz.

(2) Süresinde ödenmeyen aidatlar ile Alt Birliğin Kanunda tanımlanan diğer gelirlerinden süresinde ödenmeyen miktarlar, kanuni faizi ile birlikte üyelerden tahsil edilir. (Bu fıkra Bakanlığın 25.05.2011 tarih ve B.12.O.TUG.0.02-110.09.02/2726 sayılı yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin Gelir, Gider ve Defteri

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin gelirleri

Madde 8- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin gelirleri aşağıda sayılmıştır.

a) Giriş aidatı ve yıllık aidat,

b) Üyelerin fide yetiştiriciliği ile ilgili ürün, mal ve hizmet satışlarından binde bir oranında kesilecek komisyon ücreti, (Bu bent Bakanlığın 04.09.2021 tarih ve E-53231444-050.01.04-2541926 sayılı yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

c) Yatırım, ortaklık ve işletme gelirleri ile laboratuar ve benzeri tesis gelirleri,

d) Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen gelirler,

e) İsim hakkı, logo, tohumluk etiketi, sözleşme ücretleri, hakemlik, arabuluculuk, danışmanlık, eğitim ve toplantı gelirleri,

f) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin yetkisinde bulunan işlemlerle ilgili izin, yetki belgesi ve tasdik ücretleri,

g) Fuar organizasyon, reklam, tanıtım ve yayıncılık gelirleri,

h) Faaliyet konuları ile ilgili diğer gelirler,

ı) Gelirlerin toplanması, alt birlik varlıklarının değerlendirilmesi ve giderlerin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar, yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca uygun bulunacak bir Gelir ve Gider Yönetmeliği’nde yer alır.

 

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin giderleri

Madde 9- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin giderleri, kuruluş amaçları çerçevesinde yürütülen görevlerin ifasına yönelik faaliyetlerle ilgili giderleri kapsar.

 

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin defterleri

Madde 10- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği aşağıda belirtilen defterleri tutacaktır;

a) Karar defteri,

b) Üye kayıt defteri,

c) Gelen ve giden evrak defteri,

d) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,

e) Demirbaş kayıt defteridir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin Organları ve Çalışma Usul ve Esasları

Fide Üreticileri Alt Birliği’nin organları

Madde 11- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği; Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin kurullarından oluşur.

 

Fide Üreticileri Alt Birliği genel kurulunun görev ve yetkileri

Madde 12- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği Genel Kurulu, birlik üyelerinden oluşur. Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

a) Fide Üreticileri Alt Birliği organlarını seçmek,

b) Üyelik şartları, üyelikten çıkma ve çıkarılma konusunda karar vermek,

c) Giriş aidatı ve yıllık aidatı belirlemek,

d) Meslekleri ile ilgili tohumculuk alt sektörünün geliştirilmesi için temel ilkeleri belirlemek,

e) Yönetim Kurulu ve denetim kurulu raporlarını görüşmek ve ibra edilip edilmemesine karar vermek,

f) Birlik genel kurulu ve hakem kuruluna temsilci seçmek,

g) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin çalışmaları ve yönetilmesi ile ilgili genel ilkeleri belirlemek,

h) Fide Üreticileri Alt Birliği adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek konusunda yönetime yetki vermek,

i) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşmek ve onaylamak,

j) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, sektörle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak.

 

Fide Üreticileri Alt Birliği genel kurulunun toplanma şekli ve zamanı

Madde 13- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği genel kurulu, Fide Üreticileri Alt Birliği üyelerinden oluşur. Tüzüğün ilan edildiği günü izleyen ilk 3 ay içerisinde ilk genel kurul toplanarak organlarının oluşturmak üzere kuruluş genel kurulu yapılır. Genel kurul yılda bir defadan az olmamak üzere ve yönetim kurulunun çağrısı üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(2) Yönetim Kurulunun veya Denetim Kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı istemi üzerine olağan üstü toplantıya çağırır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, 2. toplantıya katılan üye sayısı; yönetim, denetim ve disiplin kurulları asil üyelerinin toplamının iki katından az olamaz. Bu toplantıda da gerekli çoğunluk sağlanamazsa Fide Üreticileri Alt Birliği fesih edilmiş sayılır. Toplantılarda kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Fide Üreticileri Alt Birliği 2 yıllık bir dönem için birlik genel kurul toplantılarına katılmak üzere 10 asil ve 10 yedek temsilci seçer. Genel Kurula Fide Üreticileri Alt Birliği’ne üye olarak kabul edilen bütün üyeler katılırlar.

(3) Genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az 15 gün önce gündemi, toplantı tarihi, yeri ve saati belirtilmek suretiyle mahalli gazetede yapılacak ilan, faks veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle duyurulur. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının tarihi ve yeri belirtilir. İkinci toplantı için verilen süre 7 günden az, 30 günden fazla olamaz. Gerek mali ve gerekse seçimli alt birlik genel kurul toplantısı her yılın Mart-Nisan aylarında yapılır. (Bu fıkra Bakanlığın 25.05.2011 tarih ve B.12.O.TUG.0.02-110.09.02/2726 sayılı yazısı ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.)

 

Fide Üreticileri Alt Birliği yönetim kurulu

Madde 14- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği Yönetim Kurulu 2 yıllık bir dönem için Genel Kurul üyeleri arasından seçilen 7 asil ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu asil üyeleri, ilk toplantılarında yönetim kurulunun vereceği görevleri yürütmek üzere gizli oyla, kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçerler. Yönetim Kurulunun vereceği görevler ile Fide Üreticileri Alt Birliği’nin işlerini yürütmek üzere bir genel sekreter tayin edilir. Yönetim Kurulu Başkanı Fide Üreticileri Alt Birliği’ni temsil eder.

(2) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından sayman üye ile birlikte diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da genel sekreterle birlikte sorumludur.

(3) Başkanın yokluğunda yerine başkan yardımcısı vekalet eder. Üst üste iki dönem Başkanlık yapanlar aradan 2 seçim dönemi geçmedikçe aynı göreve yeniden seçilemezler. Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere başkanın çağrısıyla salt çoğunlukla toplanır. Katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. Eşitlik halinde, kararı başkanın oyu belirler.

 

Fide Üreticileri Alt Birliği yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 15- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği yönetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir;

a) Genel kurul gündemini tespit etmek, faaliyet programlarını hazırlamak ve genel kurulu toplantıya çağırmak,

b) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin dönem bilançosunu, faaliyet raporunu ve tahmini bütçesini hazırlayıp genel kurula sunmak,

c) Genel Kurul kararlarını uygulamak,

ç) Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamak,

d) Üyelerin tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin mesleki bilgi ve görgülerinin arttırılması ve geliştirilmesi için eğitim düzenlemek,

e) Üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerin varlığı halinde disiplin kurulunu göreve çağırmak,

f) Fide Üreticileri Alt Birliği adına taşınır ve taşınmaz mal almak ve satmak,

g) Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak,

h) Fideciliğin gelişmesine yönelik her türlü yasal faaliyetin yapılmasında, bu faaliyeti yapanlarla ulusal ve uluslararası işbirliği içine girilmesinde ve bu çerçevede sektörün ihtiyaç duyduğu laboratuvar vs gibi tesislerin kurulmasında ve işletilmesinde yönetim kurulu yetkilidir.

 

Fide Üreticileri Alt Birliği denetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 16- (1) Denetim kurulu, genel kurul tarafından iki yıllık bir dönem için Fide Üreticileri Alt Birliği üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu yılda en az iki defa toplanır ve üyeler ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir başkan seçerler.

(2) Denetim kurulunun görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir;

a) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin tüm hesap ve işlemlerini incelemek,

b) Hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları en geç on beş gün içinde yönetim kuruluna sunmak,

c) İki yıllık denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde genel kurula sunmak,

d) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaktır.

 

Fide Üreticileri Alt Birliği disiplin kurulu ve görevleri

Madde 17- (1) Disiplin Kurulu, 2 yıllık bir dönem için Fide Üreticileri Alt Birliği üyeleri arasında seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun çağrısıyla toplanır. Disiplin Kurulu üyeleri ilk toplantılarında gizli oyla kendi aralarında bir başkan, bir raportör seçerler.

(2) Disiplin Kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir;

a) Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları uygulamak ve cezaları vermek,

b) Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri yapmaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Cezai hükümler

Madde 18- (1) Fide Üreticileri Alt Birliği’nin paraları ile para hükmündeki evrak, senet ve sair malları aleyhine suç işleyen ve bilanço, rapor ve diğer her çeşit kağıt ve defterler üzerinde suç mahiyetinde değişiklik yapan veya bunları kasten yok eden organlara dahil üyeler ile personel hakkında, Devlet memurları hakkındaki cezalar uygulanır.