Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

 

TOHUMCULUK HİZMETLERİNDE YETKİ DEVRİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “numune alma,” ibarelerinden sonra “tohumculuk araştırmaları,” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

 

“r) Özel tohumculuk araştırma kuruluşu: Bakanlık araştırma kuruluşları haricinde, tohumculuk ile ilgili ıslah, araştırma, geliştirme ve deneme yapan tüzel kişileri,”

 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“b) Alan kontrol denetimi: Resmi kontrolörler tarafından, alan kontrollerinin yapıldığı dönemde, yapılan kontrollerin standartlara uygunluğu ve kontrol işleminin doğruluğunu belirlemek amacıyla en az % 5 inde alan kontrolü yapılır. Üretim alanında, denetim amacıyla resmi kontrolör tarafından yapılan kontrol neticesinde düzenlenen tarla kontrol raporu nihai rapor olarak kabul edilir.”

 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, TTSM, bölgesel sertifikasyon kuruluşu ve İl Müdürlüğü’nden konu uzmanlarından oluşan komisyon büro denetimi yapar ve, resmi kontrolörler tarafından yapılan denetimlere ait olumsuz raporları inceler. Yapılan inceleme sonucunda yetkinin devamına, iptaline veya görülen eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasına karar verir.”

 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “TTSM ye” ibaresi ile değiştirilmiştir.

 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibareleri “TTSM” ibaresi ile değiştirilmiştir.

 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibareleri “TTSM” ibaresi ile değiştirilmiş, (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi birinci fıkrasında yer alan “ve sonucu nihai bir raporla Genel Müdürlüğe bildirir.” ibaresi “ve denetim sonucunda bir rapor düzenler.” ibaresi ile, (c) bendinde yer alan “Genel Müdürlüğe” ibaresi “TTSM ye” ibaresi ile değiştirilmiştir.

 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “TTSM” ibaresi ile değiştirilmiştir.

 

“(1) TTSM, yapılan denetim sonuç raporları ile ilgili bir değerlendirme yapmak üzere numune kabul, safiyet ve çimlenme uzmanlarını görevlendirir.”

 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

 

“ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tohumculuk Araştırma Yetki Devri Esasları

 

Başvuru

MADDE 11/A – (1) Özel tohumculuk araştırma kuruluşu belgesi laboratuvarların bulunduğu İl Müdürlüğü tarafından bitki gruplarına göre verilir ve bütün illerde geçerlidir.

(2) Özel tohumculuk araştırma kuruluşu belgesi başvurusu sırasında aşağıdaki belgeler istenir.

  1. a) Üç adet ziraat mühendisine ait diplomanın aslı veya İl Müdürlüğü tarafından onaylı örneği.
  2. b) Ziraat mühendislerinden birinin bitki çeşitlerinin ıslahı konusunda 3 yıl bir araştırma kuruluşunda çalışmış veya Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği bitki ıslahı ile ilgili kamu yararına çalışan kuruluşların teorik ve uygulamalı olarak düzenlendiği kursta başarılı olmuş veya bitki ıslahı konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olduğuna dair belge,
  3. c) Üzerinde çalıştığı bitki grubu ile ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından belirlenen arazi, sera, laboratuvar, depo, bina, alet ve ekipmanlar ile ilgili hususları yerine getirdiğine dair beyan ve liste,

ç) Başvuru sahibinin bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı ve vergi kimlik numarasının yazılı beyanı.

 

Başvurunun incelenmesi, tespiti ve onaylanması

MADDE 11/B – (1) İl Müdürlüğü, başvuruda bulunan kuruluşun, belirtilen şartlara haiz olup olmadığını mahallinde incelemek ve karar vermek üzere inceleme komisyonunu toplantıya davet eder. İnceleme komisyonu kamu tarımsal araştırma kuruluşlarından bir, resmi sertifikasyon kuruluşlarından bir, il müdürlüğünden bir temsilciden oluşur.

(2) Komisyon, yerinde inceleme yapar, varsa kuruluşun çalışma konularına uygun olarak kurmuş olduğu denemeleri ve bunlara ait kayıtları kontrol eder ve 1inci maddede belirtilen şartlara haiz olup olmadığını tespit eder.

(3) Komisyon sekretaryası İl Müdürlüğü tarafından yapılır. Kararlar oy birliği ile alınır. Komisyonun kararı hakkında gerekçeli bir rapor düzenlenir.

(4) Komisyonun eksiklik tespit etmesi halinde, eksiklikler İl Müdürlüğü tarafından kuruluşa bildirilir. Kuruluş eksikliklerini tamamladıktan sonra aynı yöntemle tekrar müracaat edebilir.

(5) İnceleme komisyonunun kararı olumlu ise İl Müdürlüğü tarafından örneği Genel Müdürlükçe belirlenen Özel Tohumculuk Araştırma Kuruluşu Belgesi düzenlenir. Düzenlen belgenin bir örneği de Genel Müdürlüğe gönderilir.

 

Özel tohumculuk araştırma kuruluşlarının yükümlülükleri

MADDE 11/C – (1) Özel tohumculuk araştırma kuruluşları aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür.

  1. a) Yetki verilmesine esas şartları korumak ve devam ettirmek, değişiklikleri bir ay içerisinde İl Müdürlüğüne bildirmek.
  2. b) Tarla, sebze, meyve ve asma türlerinde tescil veya üretim izni amacıyla kurmuş olduğu denemelerin planını ve yerini TTSM’ne bildirmek.
  3. c) Bakanlık tarafından davet edilecekleri toplantılara katılmak.

ç) Araştırmalarıyla ilgili yıllık çalışma raporlarını İl Müdürlüğü, bölgesel kamu sertifikasyon kuruluşları ve TTSM ye göndermek.

  1. d) Bitki Islahçıları Alt Birliği’ne üye olmak.

 

Özel tohumculuk araştırma kuruluşlarının denetimi

MADDE 11/Ç – (1) Özel tohumculuk araştırma kuruluşu Bakanlık il müdürlüğü tarafından oluşturulan 11/B maddesinde belirtilen komisyon tarafından denetlenir.

(2) Denetimler üç yılda bir yapılır. Denetim sonucunda bir rapor hazırlanır. Hazırlanan raporda denetime tabi tutulan kuruluşun eksiklikleri tespit edilmişse, bu eksiklikler, Bakanlık il müdürlüğü tarafından kuruluşa bildirilir. Kuruluş üç ay içerisinde eksikliklerini tamamladıktan sonra denetimin tekrarlanması için müracaat eder. Yeniden denetime tabi tutulan kuruluş için hazırlanan ikinci raporda da aynı eksikliklerin düzeltilmediği tespit edilirse özel tohumculuk araştırma kuruluşu belgesi iptal edilir.”

 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıda geçici üçüncü madde eklenmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 13/1/2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği hükümlerine göre Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu belgesi verilen gerçek veya tüzel kişilere, İl Müdürlüklerine başvurmaları halinde Özel Tohumculuk Araştırma Kuruluşu Belgesi düzenlenir. Bu kuruluşlar bu yönetmelik hükümlerine göre denetlenir.”

 

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.