Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği

SEBZE FİDESİ ÜRETİM VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarih / Sayı: 17.01.2008 Sayı: 26759

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, ticari amaçla üretilen, dağıtımı ve satışı yapılan, ithal ve ihraç edilen sebze türlerine ait fidelerinin, tespit edilen standartlara uygun, kaliteli ve sağlıklı olarak üretilmesi ve pazarlanması esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sebze türlerine ait fidelerin üretim ve pazarlanmasına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanununun 6 ncı maddesi ve 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kurumlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,
 2. b) Başvuru kuruluşu: Üretimin yapıldığı ildeki Bakanlık il müdürlüğü veya Bakanlık tarafından beyanname kabulü ve fidelik kontrolleri için yetkilendirilen kuruluşları,
 3. c) Bitki yetiştirme ruhsatı: 15/5/1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanununa göre Bakanlık il müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeyi,

ç) Sebze fidesi: Sebze üretimi amacıyla dikilen aşılı bitkileri veya aşı unsurlarını içine alacak şekilde bütün bitkiler veya bitki parçalarını,

 1. d) Fide üreticisi: Bakanlıkça fide üretimi konusunda görevlendirilen kamu kuruluşları ile fide üretmek amacıyla kurulmuş olan, bu konuda gerekli alt yapısı bulunan, fideleri üreten, işleyen ve pazarlayan kişi veya kuruluşları,
 2. e) Hastalık kontrol kuruluşu: Bakanlık tarafından, hastalık ve zararlıların kontrolü için yetkilendirilen kuruluşları,
 3. f) Kontrolör: Tohumluk sertifikasyonuna ilişkin kontrolleri yapan, numune alan ve piyasa denetimlerini yaparak bu konularda belge düzenleyen, Bakanlıkça tohumluk kontrolörü olarak yetkilendirilen kamu görevlilerini veya özel kişileri,
 4. g) Parti: Tohumluk kontrol ve sertifikasyon sisteminde bir numunenin alınmasına esas olan, bir sertifika veya raporun temsil ettiği, tohumluğun türüne göre tespit edilmiş azami tohumluk miktarını

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üretim ve Pazarlama Esasları

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Sebze fideleri, Bakanlık tarafından yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından üretilir ve pazarlanır.

(2) Üretilen fidelerin kaynağı kayıt altında bulunan çeşitlere ait tohumluklardır.

(3)  Fidelerin aşılama yöntemiyle üretilmesi halinde, aşılama yapılan anaçların da çeşit olarak kayıt altında olması şartı aranır.

Fidelik kontrolü

MADDE 6 – (1) Üretici, fidelere ait ilk yaprakların açılmasını müteakip, bitki yetiştirme ruhsatı ile birlikte Ek–1’de örneği verilen fide üretim beyannamesini iki nüsha düzenleyerek başvuru kuruluşuna müracaat eder.

(2) Beyanname ve fidelik kontrol raporu, “Üretici kuruluş kod numarası/Sıra numarası” şeklinde aynı numara ile numaralandırılır.

(3) Başvuru kuruluşu tarafından onaylanan fide üretim beyannamesinin bir nüshası fide üreticisine verilir, diğer nüshası başvuru kuruluşunca muhafaza edilir.

(4) Başvuru kuruluşunca yapılan kontroller sonucunda, fidelerde yapılan makroskobik gözlemlerde herhangi bir hastalık belirtisine rastlanmaması halinde Ek–2’de örneği verilen fidelik kontrol raporu kontrolör tarafından iki nüsha düzenlenerek, “SATIŞI YAPILABİLİR” kaşesi ile kaşelenir ve bir nüshası üreticiye verilir.

(5) Hastalık belirtisi görülmesi halinde, fidelik kontrol raporu üç nüsha düzenlenir ve fidelik kontrol raporunun açıklamalar bölümüne hastalık belirtileri yazılır.

(6) Hastalıklı bitkilerin % 5’i oranında ya da %5’lik miktarın yirmi bitkiyi geçmesi halinde, en fazla yirmi bitki alınarak, masrafları üretici tarafından karşılanmak üzere, fidelik kontrol raporunun üçüncü nüshası ile birlikte ilgili hastalık kontrol kuruluşuna gönderilir.

(7) Hastalık kontrol kuruluşundan alınan analiz raporunun bir sureti, üretici tarafından başvuru kuruluşuna ibraz edilir.

(8) Hastalık kontrol kuruluşundan gelen raporda belirtilen hastalık veya zararlılar iç karantina listesine tabi ise, 6968 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılır. Raporda iç karantina listesine tabi hastalık veya zararlı olmaması durumunda, daha önce düzenlenen fidelik kontrol raporu “SATIŞI YAPILABİLİR” kaşesi ile kaşelenir ve bir nüshası üreticiye verilir.

(9) Raporlarda silinti veya kazıntı yapılmaz. Değişiklik zorunlu ise yanlışlığın üzeri çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra kontrolör tarafından paraflanır.

Üretici tarafından tutulacak kayıtlar

MADDE 7 – (1) Üretici, ürettiği fidelere ait fidelik kontrol raporunu, fideliği oluşturan her bir tohumluk partisi için kırk adet sebze tohumluğunu, etiketi üzerinde bulunan sebze tohumluğu paketlerinin tamamını, tohumluğun üreticisi kendisi değilse tohumluğu satın aldığına dair faturayı bir yıl süreyle denetimlerde göstermek üzere muhafaza eder.

(2) Aşılama yöntemi ile üretilen fidelerde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tohum, paket ve faturalar, üretimde kullanılan anaçlar için de ayrıca muhafaza edilir.

(3) Kendi ürettiği tohumluklardan fide üreten üreticiler, tohumluk paketleri ile tohumluğu satın aldığına dair faturayı ibraz etmek zorunda değildir.

Hastalık standartları

MADDE 8 – (1) Sebze fidelerinin hastalıkları ile ilgili standartlar, 6968 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde değerlendirilir.

Ambalajlama ve etiketleme

MADDE 9 – (1) Fideler, üreticinin kendisi tarafından temin edilen etiket ile satışa sunulur. Her fide ambalajına bir etiket yapıştırılır.

(2) Fide ambalajlarında veya etiketlerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir;

 1. a) Üretici firmanın adı ve adresi,
 2. b) Tür adı,
 3. c) Çeşit adı,

ç) Fidenin üretildiği tohumluk partisinin numarası,

 1. d) Ambalaj içerisindeki fide miktarı,
 2. e) Ambalajlama tarihi,
 3. f) Fide ilaçlanmışsa ilacın adı.

(3) Fide ambalajlarında etiket rengi sarıdır.

Denetim

MADDE 10 – (1) Bakanlık il müdürlüğünün bitki koruma şubeleri her yıl üretim sezonu sonunda kontrol ettikleri fidelik kayıtlarını, kontrol şube veya Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara bildirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Tohumlukların üretim ve pazarlanmasında, 5553 sayılı Tohumculuk Kanununa aykırı hareket edenler hakkında, aynı Kanununun 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Ücretler

MADDE 12 – (1) Bu yönetmelik kapsamında yapılan tarla kontrolü, laboratuvar analizleri, belgelendirme ve etiket hizmetleri ücrete tabidir. Bu ücretler Bakanlık tarafından  yeniden değerleme oranında arttırılarak ocak ayında belirlenir. Ücretler, 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine göre, hizmeti veren kuruluşun döner sermaye işletmesi hesabına peşin olarak yatırılır.

İstisnalar

MADDE 13 – (1) Bilimsel amaçlı çalışmalarda, araştırma ve geliştirme çalışmalarında ve genetik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalarda kullanılmak amacıyla pazarlanan tohumlar ile üreticinin kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla ürettiği tohumlarda sertifikalandırma şartı aranmaz.

Düzenleme yetkisi

MADDE 14 – (1) Bakanlık bu yönetmeliğin uygulamasını sağlamak üzere her türlü düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 15 – (1) 14/8/2004 tarih ve 25553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sebze Fidelerinin Tedarik, Üretim ve Ticaretine Dair Yönetmelik”, yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 


Ek – 1

FİDE ÜRETİM BEYANNAMESİ

Tarihi ve Numarası … / … / ……..                      Numara:
Üreticinin Adı ve Adresi
Üretici Belgesinin Tarih ve Numarası
Fidenin Ait Olduğu Tohumluğun Tür ve Çeşidi
Fide Üretiminde Kullanılan Tohumluğun Parti Numarası
Tohumluğun Alındığı Kuruluş
Alınan Tohumluğa Ait Sertifika veya Faturanın Tarih ve Numarası
Alınan Tohumluk Miktarı
Kontrolün Yapılacağı Tarih
 

 

 

 

Fide Üreticisi                                                       Kabul Eden

Adı Soyadı, Unvanı                                            Adı Soyadı, Unvanı

İmza                                                                   İmza

 

 

 

 

Ek – 2

FİDELİK KONTROL RAPORU

Raporun Düzenlenme Tarihi ve Numarası … / … / ……..                      Numara:
Raporu Düzenleyen Kuruluş
Üreticinin Adı ve Adresi
Üretici Belgesinin Tarih ve Numarası
Fidenin Ait Olduğu Tohumluğun Tür ve Çeşidi
Fide Üretiminde Kullanılan Tohumluğun Parti Numarası
Kontrol Edilen Bitki Sayısı
Üretici Çiftçi İse Adı Soyadı ve Adresi
Açıklamalar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol Eden                                                           Üretici

Adı Soyadı                                                   Adı Soyadı, Unvanı

İmza                                                                   İmza